எந்த வழிகளில் பணம் செலுத்தும் வசதிகள் இருக்கின்றன?

English

We Accept Major Credit Cards, Debit Card, PayPal, Bank Transfer and Western Union

தமிழ்

கடனட்டை, வங்கி, வெஸ்டன் யூனியன் மற்றும் பேய்பல் வசதிகள் உள்ளன.

 

  • 56 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

இணைய வழி பணம் செலுத்தும் முறை பாதுகாப்பானதா?

ஆம். மிகவும் பாதுகாப்புரியது. நாம் பாவிப்பது PayPal online gateway.

செலுத்திய பணத்திற்கான பற்றுச்சீட்டு எப்படி எடுப்பது?

நீங்கள் உங்கள் பதிவுசெய்த கணக்கை வைத்து உள்நுழையவதன் மூலம் அந்த பக்கத்தில் "My Invoices" என்ற...