இணைய வழி பணம் செலுத்தும் முறை பாதுகாப்பானதா?

ஆம். மிகவும் பாதுகாப்புரியது. நாம் பாவிப்பது PayPal online gateway.

  • 88 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

செலுத்திய பணத்திற்கான பற்றுச்சீட்டு எப்படி எடுப்பது?

நீங்கள் உங்கள் பதிவுசெய்த கணக்கை வைத்து உள்நுழையவதன் மூலம் அந்த பக்கத்தில் "My Invoices" என்ற...