செலுத்திய பணத்திற்கான பற்றுச்சீட்டு எப்படி எடுப்பது?

நீங்கள் உங்கள் பதிவுசெய்த கணக்கை வைத்து உள்நுழையவதன் மூலம் அந்த பக்கத்தில் "My Invoices" என்ற இணைப்பை பார்க்க முடியும். அதில் நீங்கள் செலுத்தகின்ற ஒவ்வொரு பணத்திற்குமான பற்றுச்சீட்டைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  • 53 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

இணைய வழி பணம் செலுத்தும் முறை பாதுகாப்பானதா?

ஆம். மிகவும் பாதுகாப்புரியது. நாம் பாவிப்பது PayPal online gateway.